Spolu s ostatními křesťanskými církvemi vyznáváme Apoštolské vyznání víry:

Věřím v Boha. Otce všemohoucího. Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil z Marie Panny, trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben. Svou smrtí porazil ďábla tím, že třetího dne slavně vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé.

Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, obecenství svatých, hříchů odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný. Amen

V praxi to znamená, že za měřítko víry a křesťanského života přijímáme Písmo svaté (Bibli) jako jedinou věroučnou základnu.Věříme, že každý člověk je pro svoji vinu oddělen od Boha a že Ježíš Kristus, Boží syn, přišel aby za ni obětoval svůj život a přinesl člověku odpuštění.

Každému kdo je ochoten uznat svoji nedostatečnost před Bohem kdo osobně přijme Kristovu oběť za své viny a vyzná vzkříšeného Ježíše Krista jako Pána svého života, budou jeho hříchy odpuštěny a bude usmířen s Bohem. Církev křtí ponořením do vody ty, kteří jsou způsobilí věřit a vyznávat svou víru v Ježíše Krista jako Božího Syna, svého Pána a Spasitele.

V učení a v praxi je zdůrazňována osoba Ducha svatého, jako působení v životě jednotlivce i církve. Ježíš po svém nanebevstoupení křtí a naplňuje věřící mocí Ducha svatého, aby mohli zvěstovat všem lidem spásu, která je v jeho jménu.

Oslaven a vyvýšen má být Ježíš Kristus, Spasitel a Pán!

Jiří Bartík, pastor