Náš sbor

Na podzim roku 1986 jsme začali pracovat v Olomouci čtyři, dnes zde z Boží milosti je sbor o více než 100 členech, kteří jsou jak přímo z Olomouce, tak ze stanic v okolních městech a vesnicích. Pořádáme kulturní a evangelizační akce ve městě i okolí. Těžiště naší práce však spočívá v proměně jednotlivce a jeho srdce ke Kristovu obrazu (viz epištolu Římanům 8,29), v proměně a růstu celého našeho společenství, abychom mohli lidem zvěstovat spasení a odpuštění hříchů skrze smrt a vzkříšení Ježíše Krista a přitom se opírali jeden o druhého.

Všichni jsme prožili, že nás hřích odloučil od Boha a potřebujeme přijmout Ježíše Krista jako svého Spasitele a Pána, aby nám byly naše hříchy odpuštěny. Za více jak patnáct let jsem viděl řadu těch, kteří se vydali Bohu a jejich život byl proměněn: inženýři, doktoři, dělníci, nezaměstnaní, narkomani, alkoholici... lidé spokojení, na vrcholu svých sil a kariéry i lidé prožívající ztroskotání a zklamání, stojící před pokusem o sebevraždu. Tito všichni našli v našem sboru nejen Ježíše Krista s jeho láskou a pomocí, ale také společenství lidí, které váže společná zkušenost – poznání Boha a život s ním.

Přeji Vám, abyste našel (našla) totéž. Bůh Vás povzbuzuje slovy z Bible, že jeho zaslíbení a láska platí i pro Vás: „Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ (Janovo evangelium, 3. kapitola, verš 16).

„Pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetíženi, a já vám dám odpočinek. Vezměte mé jho na sebe a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný v srdci; a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho je příjemné a mé břemeno je lehké.“ (Matoušovo evangelium, 11. kapitola, verše 28–30).

Slova „žádný“ a „všichni“ mohou platit i pro Vás.

V učení a v praxi je zdůrazňována osoba Ducha svatého, jako působení v životě jednotlivce i církve. Ježíš po svém nanebevstoupení křtí a naplňuje věřící mocí Ducha svatého, aby mohli zvěstovat všem lidem spásu, která je v jeho jménu.

Oslaven a vyvýšen má být Ježíš Kristus, Spasitel a Pán!

Naše postavení a vyznání

Svou věroukou, strukturou i způsobem bohoslužeb patří Apoštolská církev mezi církve protestantské. Podle zákona je rovnoprávná s ostatními církvemi v České republice (byla státem zaregistrována již počátkem roku 1989) a je členem Ekumenické rady církví.

Spolu s ostatními křesťanskými církvemi vyznáváme Apoštolské vyznání víry.